programma waar

updateverblijf

inschrijving resultaten fotos
 
U Uitmuntend - Excellent - Exellent - Vorzüglich
ZG Zeer goed - Très bon - Very good - Sehr gut
G Goed - Bon - Good - Gut
MATIG Matig - Assez Bon
KNGW Kan niet gekeurd worden - ne peut être jugé - cannot be judged
AFW Afwezig - Absent - Absent - Abwesend

Reuen - Mâles - Males - Rüden
Fauve  •  Grijs geboren - Né gris - born Gray - Grau geboren

Reuen - Mâles - Males - Rüden
Zwart – Noir – Black - Schwarz •
Grijs (zwart geboren) - Gris (né noir) - Gray (born black) - Grau (schwarz geboren)

Teven - femelles - Females - Hündinnen
Fauve  • Grijs geboren - Né gris - born Gray - Grau geboren

Teven - femelles - Females - Hündinnen
Zwart – Noir – Black - Schwarz •
Grijs (zwart geboren) - Gris (né noir) - Gray (born black) - Grau (schwarz geboren)

Koppels - Couples - Braces - Paare
1 Ch.Sel.Harry Potter Dalido & J'adore Dalido
Groep - Groupe - Group - Gruppe
1 Moravia Campanella
   
   
Results Selection B.Br.C.-C.B.Br.